SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

DRUŽBE DOM-IN, agencija za nepremičnine d.o.o.

 1. Splošni pogoji so sestavljeni skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), Uradni list RS št. 42/2003, 72/2006, s spremembami)

 2. Nepremičninska družba se zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal plačilo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

 3. Storitve, ki jih nepremičninska družba nudi pri posredovanju nakupa ali prodaje oziroma pri posredovanju najema ali oddaje nepremičnine:

   Storitve, ki so zajete v plačilu za posredovanje:
   • ogled nepremičnine z namenom ugotovitve dejanskega stanja,
   • preverjanje pravnega stanja nepremičnine - lastništvo, zemljiško knjižno stanje, hipoteke,
   • seznanitev stranke o davčnih posledicah,
   • seznanitev z tržnimi razmerami,
   • iskanje tretjih oseb, oglaševanje nepremičnine v obsegu, ki ga določi posrednik,
   • povezovanje naročitelja in tretje osebe,
   • sodelovanje pri pogajanjih,
   • priprava kupoprodajnih pogodb, potrdil, primopredajnih zapisnikov,
   • hramba dokumentov ( na pr. originalnih pogodb),
   • sodelovanje pri prevzemu/izročitvi nepremičnine.

   Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje in jih nepremičninska družba opravi proti doplačilu:
   • sodna cenitev
   • dodatno oglaševanje
   • druge storitve za katere se dogovorita naročitelj in nepremičninska družba.

  • Nepremičninski družbi za opravljeno storitev posredovanja pri prodaji/nakupu pripada plačilo za posredovanje v višini 4 % od dosežene prodajne cene nepremičnine. Lahko se sklene dogovor, da kupec in prodajalec plačata vsak polovico navedenega plačila, to je vsak 2 % od dosežene prodajne cene. Natančne plačilne pogoje posredovanja stranki določita z sklenjeno pogodbo o posredovanju.
   Nepremičninski družbi za posredovanje najema/oddaje nepremičnine pripada plačilo za posredovanje v višini dveh mesečnih najemnin. Lahko se sklene dogovor, da najemodajalec in najemnik plačata vsak eno najemnino. Natančne plačilne pogoje posredovanja stranki določita z sklenjeno pogodbo o posredovanju.

   Družba Dom-in agencija d.o.o. ni DDV zavezanec, zato stranki ni potrebno plačati DDV-ja.

  • Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o nepremičninskem posredovanju, v višini 150.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oziroma 350.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu pri Zavarovalnici Sava d.d..

  • Splošni pogoji veljajo od 9.4.2018

  Zavarovalna polica